081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

การดูแลรถยนต์เบื้องต้น: พัดลมไฟฟ้าไม่หมุน

การดูแลรถยนต์เบื้องต้น: พัดลมไฟฟ้าไม่หมุน

electric fan

รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า เครื่องยนต์วางตามแนวขวางกับตัวรถ จะใช้พัดลมไฟฟ้าทำหน้าที่เป่าหรือดูดอากาศภายนอกให้ไหลผ่านหม้อน้ำ ซึ่งจะช่วยทำให้การระบายความร้อนเครื่องยนต์ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาและมีความเร็วต่ำ พัดลมได้รับกำลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มอเตอร์กินกระแสไฟประมาณ 6-10 แอมแปร์ขึ้นอยู่กับขนาดของพัดลม ขณะที่เคริ่องยนต์ทำงานพัดลมจะหมุนหรือหยุดก็ได้ ขึ้นอยู่กับอุณฟภูมิน้ำหล่อเย็นในขณะนั้น โดยมีสวิตช์พัดลมหม้อน้ำ ซึ่งติดตั้งอยู่ที่หม้อน้ำ ด้านล่างท่อร่วมไอดี หรือตัวเครื่องยนต์บริเวณฝาสูบที่ใดที่หนึ่ง ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของพัดลมไฟฟ้า สวิตช์พัดลมไฟฟ้า ถ้ามี 1 ขั้วจะติดตั้งอยู่กับส่วนที่เป็นโลหะ(ตัวเครื่องยนต์) โดยจะลงดินภายในถ้าสวิตช์พัดลมไฟฟ้ามี 2 ขั้ว ส่วนมากจะติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของหม้อน้ำที่ทำด้วยพลาสติก โดยจะลงดินภายนอก

เครื่องยนต์บางรุ่นจะใช้รีเลย์พัดลมไฟฟ้าที่มีตัวหน่วงเวลาอยู่ภายในทำให้พัดลมไฟฟ้าหมุนต่อไป หลังจากที่ดับเครื่องแล้ว สิ่งนี้จะป้องกันมิให้น้ำหล่อเย็นขยายตัวมากเกินไปมนขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าหน้าคอนแท็กต์ในรีเลย์ติดตาย จะทำให้พัดลมหมุนตลอดเวลาทำให้แบตเตอรี่ไฟฟ้าหมดได้ ตามปกติพัดลมจะหมุนอยู่ประมาณ 5-10 นาทีหลังจากปิดสวิตช์ กุญแจ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นในขณะนั้น

รถยนต์ส่วนมากมีพัดลมไฟฟ้าติดอยู่ทางด้านหลังของหม้อน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้าถูกควบคุมโดยวงิตช์พัดลมหม้อน้ำซึ่งติดตั้งอยู่ที่หม้อน้ำ

วงจรพัดลมไฟฟ้าจะใช้รีเลย์ชนิดตามปกติปิด หน้าคอนแท็กต์ภายในรีเลย์ชนิดนี้จะติดกันตลอดเวลาถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด

  • ขณะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นต่ำ วาล์วน้ำปิด และพัดลมไฟฟ้าจะไม่หมุน
  • ขณะอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง วาล์วน้ำจะเปิด  และพัดลมไฟฟ้าจะหมุน

วิธีการทำงานของสวิตช์พัดลมหม้อน้ำชนิดมี 2 ขั้ว ทำได้โดยใช้สายไฟต่อระหว่างขั้วทั้งสองดังแสดงในรูป บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” ถ้าพัดลมไฟฟ้าหมุนแสดงว่าสวิตช์หม้อน้ำเสีย ในกรณีนี้สามารถขับรถต่อไปได้ แต่ต้องใช้สายไฟต่อระหว่างขั้วทั้งสองตลอดเวลา

สาเหตุที่พัดลมไฟฟ้าไม่หมุนเกิดจาก

  1. ฟิวส์พัดลมหม้อน้ำขาด
  2. สวิตช์พัดลมหม้อน้ำชำรุด
  3. รีเลย์พัดลมหม้อน้ำเสีย
  4. มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าเสีย