081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

การดูแลเครื่องมือแพทย์

การดูแลเครื่องมือแพทย์

การดูแลเครื่องมือแพทย์

จากการเข้าอบรมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง  ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย. 54 จัดโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมการแพทย์ไทย

ปัจจุบันสถานพยาบาลได้นำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ภายใต้การส่งเสริมพัฒนาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการสุขภาพ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากในการบริการ หากผู้ใช้ได้มีการใช้งานอย่างถูกต้องและมีการบำรุงรักษาที่ถูกวิธีจะทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นและสร้างความมั่นใจในการจัดการด้านมาตรฐานและคุณภาพให้บริการแก่ประชาชน

การจำแนกเครื่องมือแพทย์ระดับสากล

 1. ประเภทความเสี่ยงสูง :เครื่องมือแพทย์ใดๆก็ตามที่ใช้รักษา วินิจฉัย ติดตามเฝ้าระวังหรือเพื่อการกายภาพ หากขณะใช้กับผู้ป่วยแล้วเครื่องมือมีอาการผิดปกติหรือการใช้ผิดพลาด ผู้ใช้เครื่องไม่สามารถเข้าไปขัดขวางหรือให้การช่วยเหลือได้ทีนทีอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรืออาการป่วยเพิ่มมากขึ้น
 2. ประเภทความเสี่ยงกลาง :เครื่องมือแพทย์ใดๆก็ตามที่ใช้รักษา วินิจฉัย ติดตามเฝ้าระวังหรือเพื่อการกายภาพบำบัดหากใช้กับผู้ป่วยแล้วเครื่องมือมีการผิดปกติหรือการใช้ผิดพลาดผู้ใช้เครื่องยังสามารถเข้าไปขัดขวางหรือตรวจสอบได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับอันตราย
 3. ประเถทความเสี่ยงต่ำ: เครื่องมือที่ใช้การวินิจฉัยเสียเป็นส่วนใหญ่และไม่ส่งผลใดๆกับผู้ป่วยโดยตรง ผู้ใช้เครื่องสามารถบ่งถึงความผิดปกติจากการใช้เครื่องได้

High risk Equipment Lists

 • Anesthesia units                                    
 • Fetal monitors
 • Anesthesia ventilator                          
 • Electrosurgical units
 • Apnea monitors                                    
 • Incubators
 • Aspirators                                                
 • Infusion pump
 • Auto transfusion unit                          
 • Pulse oximeters
 • Invasive Blood pressure units          
 • External pacemaker
 • Heart lung machine

เครื่องมือแพทย์

สถาบันที่ดูแลเครื่องมือแพทย์

 • U.S. food and drug Administration (FDA)ทำหน้าที่ศูนย์เครื่องมือแพทย์เรียกคืนเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • ECRI แหล่งรวบรวมข้อมูลรายงานอุยัติการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
 • AAMI สถาบันควบคุมผู้ผลิต
 • JCI เขียนมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

ในส่วนของประเทศไทย ใช้พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551ออก ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 และ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 ออก ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551

กลยุทธ์การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ

วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบ

 • เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
 • เพื่อบรรลุข้อกำหนดมาตรฐานของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
 • เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้เครื่องมือ
 • เพื่อแก้ค่าที่ผิดพลาดในการใช้เครื่องมือ

เครื่องมือแพทย์1ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบเทียบ

 • ลดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยในการใช้เครื่องมือที่ขาดความถูกต้อง
 •  มีความรวดเร็วในการวินิจฉัยหรือรักษา
 •  เครื่องมือมีมาตรฐานการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
 •  ผู้ใช้มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ
 • โรงพยาบาลมีมาตรฐานการให้บริการด้านเครื่องมือ

ประเภทของการสอบเทียบ

 1. สอบเทียบพร้อมการปรับแต่ง(ทั้งก่อนปรับและหลังปรับ)
 2. สอบเทียบอย่างเดียวโดยไม่มีการปรับแต่ง
 3. ปรับแต่งและสอบเทียบ(รายงานหลังปรับแต่งอย่างเดียว)

อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต้องสอบเทียบ

 • เครื่องมือที่มีผลต่อการให้บริการ
 • เครื่องมือที่บ่งบอกเป็นตัวเลข
 • เครื่องมือที่บ่งบอกต่อการวินิจฉัย
 • เครื่องมือไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิคส์

หลักการวัด

 • ความถูกต้อง
 • แม่นยำ (Accuracy)
 • เที่ยงตรง (Precision)

การพิจารณานำค่าในใบcerificateไปวิเคราะห์ผลการสอบเทียบ

ให้ตรวจดูว่าค่าผิดพลาดของเครื่องมือในใบcertificateสามารถยอมรับได้หรือไม่ (ค่าการยอมรับทางผู้ใช้กำหนดค่ายอมรับเอง)  ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องนำค่าerrorไปใช้ ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ให้นำเครื่องไปแก้ไข หรือใช้ค่าแก้

การกำหนดหมายเลข ID

ตังอย่างการทำ ID เช่น BP-OPD-012-MC

 • BP     ชื่อเครื่อง
 • OPD  หน่วยงานที่ใช้
 • O12    ลำดับรายการ
 • MC     บำรุงรักษา,สอบเทียบ

Thanks For: www.gotoknow.org

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การดูแลเครื่องมือแพทย์

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน