081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride : PVC)