081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เด็กไทยแก้มใส

เด็กไทยแก้มใส

เด็กไทยแก้มใส
สสส. เดินหน้า “เด็กไทยแก้มใส” เจริญรอยตามพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ ร่วมสร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทย
 
จากจุดเริ่มต้นในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พบเด็กไทยยังมีภาวะขาดสารอาหารอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งในเมืองและถิ่นทุรกันดาร พระองค์จึงได้ทรงงานเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการและสุขภาพตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา โดยมีพระราชดำรัสถึงจุดมุ่งหมายในการทรงงานว่า “ทำอย่างไรเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนั้น จะมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมที่จะสร้างเสริมสติปัญญา เพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อภูมิลำเนาและสังคมสืบต่อไป” สิ่งที่พระองค์ได้ทรงงานนั้น ก่อประโยชน์ต่อเยาวชนไทยอย่างมากมาย
 
 
 
ทำให้เกิดโครงการที่เป็นการพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของเด็กๆ ในทุกถิ่นฐาน ทั้งในท้องถิ่นทุรกันดาร ชายแดนไทย และโรงเรียนในเมือง ซึ่งกรอบการทรงงานนี้ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่างอีกกว่า 95 โรงเรียน ในภูมิภาคเอเซีย 10 ประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
 
(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จัดทำ โครงการ “เด็กไทยแก้มใส” Healthy Kids, Healthy Food ขึ้น โดยการน้อมนำแนวทางการดำเนินงานและเจริญรอยตามพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปในภาคประชาชน ซึ่งจัดทำแนวทางไว้ใน 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) การเกษตรในโรงเรียน 2) สหกรณ์นักเรียน 3) การจัดการบริการอาหารของโรงเรียน 4) การติดตามภาวะโภชนาการ 5) การพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียน 6) การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะ 7) การจัดบริการสุขภาพ และ 8) การจัดการเรียนรู้ : เกษตร โภชนาการ และสุขภาพอนามัย  
 
 
โดยมีเป้าหมายที่จะให้ เด็กนักเรียนทุกคน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Learning by doing) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพึ่งตนเองได้ โดยในปีแรกได้ดำเนินการไปยังโรงเรียนนำร่องในทุกสังกัดทั่วประเทศกว่า 544 แห่ง 
 
สำหรับการดำเนินงานในปีที่ 2 สสส. และหน่วยงานต่างๆ จะมุ่งเน้นพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพมากขึ้น โดยเชิญชวนโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาร่วมกันพัฒนาให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส” เพื่อนำไปสู่การเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดขยายผลต่อไป รวมทั้งสร้างโอกาสในการผลักดันนโยบายด้านอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเด็ก ผ่านการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ให้เป็นที่รับรู้และเกิดความตระหนักของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนจนเกิดการขยายผลไปทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างสุขภาพในเด็กและเยาวชนเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ สสส. ตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อผลักดันให้ทุกคน ทุกองค์กร ในสังคมร่วมกันเจริญรอยตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ สร้างคุณภาพและทักษะชีวิตให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพต่อสังคม และสร้างชาติไทยให้เจริญยั่งยืนสืบไป
 

เนื้อหาโดย : สสส