081-300-7171 ติดต่อ-สอบถาม

เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ แบบตั้งโตะ รุ่น A100S

เลือกจำนวน :
ดูตะกร้าสินค้า

เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ์ แบบตั้งโตะ A100S ยี่หอ AEON TECHNOLOGY

ผลิตภัณฑนี้อยูภายใตการควบคุมมาตรฐานของประเทศเยอรมันนี

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เปนเครื่องแสดงคาอัตราการเตนหัวใจทารก และ ใชฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ
2. สามารถตั้งระบบเตือนเมื่อ FHR สูงหรือต่ํากวาคาที่ตั้งไว
3. สามารถปรับความดังของเสียงสัญญาณการเตนของหัวใจได
4. ตัวเครื่องมีหูหิ้วสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก
5. ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V 50 Hz
6. ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ 14.8 V 2200 mAh สามารถใชงานไดไมนอยกวา 12 ชั่วโมง
(แบตเตอรี่เต็ม)
7. ขนาดของเครื่อง ยาว 220 มม. กวาง 148 มม. สูง 200 มม.
8. น้ําหนักเครื่อง 3.8 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
9. สินคารับประกันตัวเครื่อง 2 ป (ไมรวมหัววัด , ไมรวมแบตเตอรี่)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เครื่องฟงเสียงหัวใจทารกในครรภ แบบตั้งโตะ รุ่น A100S

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิก ถูกปิดการใช้งาน